Status zamówienia
INFORMACJE
Obsługa Klienta
+48 77 406 31 80

Zasady i podstawowe wartości. Misja Grupy CEWE

Preambuła

CEWE prowadzi swoje interesy tradycyjnie zgodnie z prawem narodowym i międzynarodowym oraz ogólnie respektowanymi zasadami etyki. Tymi motywami przewodnimi chcemy odzwierciedlać naszą kulturę przedsiębiorstwa, która bazuje na integracji, zaufaniu i odpowiedzialności.

Jak siebie postrzegamy

CEWE jest przodującym usługodawcą w branży foto oraz liderem pod względem technologii przemysłowego wywoływania zdjęć w Europie. Naszym celem jest utrzymywanie pozycji lidera i dalszy rozwój. Chcemy to osiągnąć wyłącznie dzięki wydajności, uczciwości i czystym interesom. Bazę naszych poczynań stanowią ukierunkowanie względem klienta, jakość naszych produktów, najwyższy potencjał innowacji i dobra opinia naszej grupy przedsiębiorczej. Nasza reputacja jest istotną bazą skutecznej konkurencji.

Jako przedsiębiorstwo CEWE postępuje mądrze strategicznie i w pełni świadomie. Konkuruje wykwalifikowanymi kadrami oraz wartościowymi produktami. Częścią tego jest konsekwentne kształcenie naszych pracowników, na których ciąży odpowiedzialność również w prywatnym życiu.

Każdy pracownik wnosi do niej swój fundamentalny wkład. Czujemy się zobowiązani wobec sprawiedliwego świata pracy; nasi pracownicy są dla nas najważniejszym kapitałem.

Duch przedsiębiorstwa i rozumne zarządzanie

Nasza kultura przedsiębiorstwa opiera się na partnerstwie i szacunku wobec jednostki. Dobrze poinformowani i zmotywowani pracownicy, którzy identyfikują się z przedsiębiorstwem i jego podstawowymi wartościami gwarantują jakość, efektywność, zdolność do innowacji oraz rozwój. Nasze partnerskie postrzeganie i zarządzanie bazuje na obustronnym zaufaniu, respekcie wobec poszczególnych pracowników oraz zasadzie delegowania odpowiedzialności. Nasi pracownicy mają do dyspozycji możliwie jak najszersze pole działania i w ramach swojej odpowiedzialności mają swój udział zarówno w decydujących procesach jak i w gospodarczym sukcesie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa należące do naszej grupy prowadzone są przez Dyrektorów i osoby odpowiedzialne, które myślą i postępują przedsiębiorczo. Cieszą się oni szeroko pojętą niezależnością i spoczywa na nich duża odpowiedzialność. Co za tym idzie, oczekujemy od swoich pracowników identyfikacji z celami i lojalności wobec interesów całego przedsiębiorstwa.

Partnerzy i konkurencja

Stosunek do naszych partnerów jest pełen zaufania i uczciwości oraz bazuje na szczerości i niezawodności. Jesteśmy partnerem, na którym można polegać, i oczekujemy, że we wszystkich aspektach interesów zachowuje się obowiązujące prawo i przepisy. Dlatego nie akceptujemy żadnego zachowania, które stawia pod znakiem zapytania, bądź zagraża naszej uczciwości.

Czujemy się zobowiązani do uczciwej konkurencji i stawiamy przy tym na innowacyjną jakość i wydajność. Ustalenia niezgodne z prawem, bądź fikcyjne oferty są przez nas odrzucane. Wynika z tego, że nie chcemy zdobywać zleceń poprzez udzielanie lub proponowanie nieuzasadnionych korzyści.

Odpowiedzialność społeczna i socjalna

Nasi akcjonariusze rozumieją własność również jako zobowiązanie wobec społeczeństwa. Postrzegają oni w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo przez pryzmat wkładu dla społeczeństwa. Nasza grupa i jej pracownicy przestrzegają praw i przepisów. Postępują oni odpowiedzialnie i kierują się zasadami etycznymi. Są to w szczególności: szczerość, nieskazitelność, lojalność, uczciwość, tolerancja i otwartość. Czujemy się w szczególny sposób zobowiązani do ochrony naszych pracowników oraz środowiska naturalnego i realizujemy to poprzez zrównoważony rozwój. Dotyczy to również społecznej odpowiedzialności biznesu i przestrzegania najwyższych standardów etycznych.. Wyrażamy to również poprzez kategoryczne odrzucanie produktów wytworzonych przy użyciu pracy dzieci.

Kodeks Postępowania Grupy CEWE

Preambuła

Niniejszy Kodeks Postępowania stanowi zobowiązującą wytyczną dla wszystkich pracownic i pracowników przedsiębiorstwa jak i wszystkich spółek-córek. Jeżeli prawa obowiązujące w poszczególnych krajach narzucają zagranicznym spółkom ostrzejsze przepisy, to mają one zastosowanie.

Kodeks Postępowania opiera się na naszych wartościach etycznych i opartych na nich zasadach biznesowych, które cechuje uczciwość i lojalność. Jako uczciwi przedsiębiorcy czujemy się zobowiązani do zachowywania najwyższych standardów etycznych. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność wobec naszych klientów. Zarówno nasi klienci, jak i partnerzy biznesowi mogą nam zaufać. Ma to odniesienie w szczególności do ciągłego przestrzegania przez nas prawa i przepisów, przestrzegania uczciwej konkurencji oraz bycia partnerem godnym zaufania. Jesteśmy przekonani, że tylko w taki sposób można zapewnić konkurencyjność, a dzięki temu zatrudnienie i sukces gospodarczy.

Kodeks Postępowania nie może i nie zmierza do tego by regulować wszystkie kwestie. Zawiera on podstawy i standardy minimalne, które obowiązują w tym samym stopniu wszystkich pracowników i przez wszystkich muszą być realizowane. Ponadto chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy z nami współpracują do przyswojenia sobie tych podstaw.

Kodeks Postępowania służy do realizowania naszych zasad postępowania:

  • Nieskazitelność i prawidłowe postępowanie kierują naszymi działaniami.
  • Nasze postępowanie jest determinowane zapewnieniem i rozwojem pozycji Grupy CEWE jako europejskiego lidera w świadczeniu usług fotograficznych.
  • Nasze stosunki handlowe są rzeczowe i wolne od nieuczciwych metod.
  • Unikamy konfliktów pomiędzy interesami Grupy CEWE a interesami prywatnymi.
  • Informacje biznesowe i tajemnice firmowe traktujemy poufnie.
  • Nie tolerujemy nadużycia własnej pozycji do czerpania korzyści osobistych, bądź na korzyść osób trzecich albo na szkodę Grupy CEWE.

1. Zasady postępowania z pracownikami, klientami i partnerami w interesach

CEWE oczekuje, że wszyscy pracownicy, klienci i partnerzy będą uczciwie traktowani oraz że ich prawa jak i sfera prywatna będą respektowane. Zróżnicowane traktowanie ze względu na płeć, rasę, upośledzenie, pochodzenie, religię, wiek lub identyfikację seksualną nie może mieć miejsca.

CEWE nie toleruje molestowania seksualnego. Tak samo nie tolerujemy tak zwanego mobbingu. Zalicza się do niego oczernianie pracownika lub jego rodziny, rozpowszechnianie plotek, groźby, poniżanie, znieważanie, szykany, niehonorowe lub niegodne traktowanie przez przełożonych lub współpracowników, jak i celowe nie wyjawianie informacji niezbędnych do wykonywania pracy. Osoby którym coś takiego się przytrafiło, mają prawo do tego by zostać wysłuchanym i potraktowanym z powagą przez osoby, z którymi się kontaktują, takie jak przełożeni lub Dział Personalny.

2. Unikanie konfliktów interesów

2.1 Zasady

Należy wyraźnie rozdzielić interesy prywatne od firmowych. Znajomości lub kontakty nawiązane zawodowo nie mogą być wykorzystywane w celu uzyskania własnej lub czyjejś korzyści, ani prowadzić do strat ponoszonych przez przedsiębiorstwo. W razie możliwości lub groźby zajścia konfliktu interesów, pracownicy powinni w wątpliwych sytuacjach zwracać się do swych przełożonych. Powinni pytać o pomoc i poradę przełożonego, pracownika Działu Personalnego lub Pełnomocnika ds. Compliance.

Aby uniknąć konfliktu interesów pomiędzy sferą zakładową i prywatną, pracownicy przedsiębiorstwa powinni z zasady unikać zlecania partnerom Grupy CEWE prywatnych spraw. Jeżeli miałoby okazać się po fakcie, że partnerowi Grupy CEWE zlecono zadanie w celach prywatnych, należy niezwłocznie zawiadomić o tym Pełnomocnika ds. Compliance.

2.2 Konflikt interesów spowodowany dodatkową działalnością i pracą

Pracownicy CEWE są zobowiązani do uzyskania pozwolenia od Działu Personalnego/Zarządu na prowadzenie jakiejkolwiek dodatkowej działalności i pracy. CEWE nie wyda lub odwoła zgodę na prowadzenie dodatkowej działalności, jeżeli zaistnieją przesłanki wskazujące, że z powodu dodatkowej działalności spełnianie obowiązków zawartych w umowie o pracę jest ograniczone lub naruszone zostały zobowiązania prawne lub wynikające z prawa pracy. W celu wyeliminowania konfliktów interesów z zasady nie zezwala się prowadzenia dodatkowej działalności dla konkurenta lub innego partnera handlowego.

2.3 Konflikt interesów spowodowany udziałami

Istotne udziały w innych przedsiębiorstwach w bezpośrednim otoczeniu handlowym (zalicza się tutaj przede wszystkim konkurencję, klientów i dostawców) dozwolony jest wyłącznie na podstawie specjalnej pisemnej zgody Zarządu CEWE. Istotny finansowy udział członków bliskiej rodziny w firmie konkurencyjnej, w firmie będącej klientem bądź dostawcą należy zgłosić.

3. Postępowanie z otrzymanymi świadczeniami

Producenci i dostawcy powinni być wybierani na podstawie wolnej konkurencji i z uwzględnieniem kryteriów ceny, jakości, oraz przydatności ich świadczeń. Dotyczy to w równym stopniu różnych partnerów handlowych i usługodawców. Zabronione jest pracownikom Grupy CEWE przyjmowanie i domaganie się jakichkolwiek finansowych korzyści i obietnic od osób i firm, z którymi Grupa CEWE utrzymuje stosunki handlowe lub ma zamiar takie stosunki utrzymywać.

3.1 Prezenty lub inne świadczenia

Do innych świadczeń należą m.in. bodźce finansowe, nieodpłatne i tańsze otrzymanie przedmiotów do użytku, rabaty, zaproszenia na wyjazdy wakacyjne czy darmowe bilety wstępu na szczególne wydarzenia. Z zasady należy odmawiać przyjmowania prezentów i innych świadczeń od osób trzecich. Jeżeli ze względów uprzejmościowych odmowa nie jest możliwa, prezenty te należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, Działowi Personalnemu lub Pełnomocnikowi ds. Compliance. Zostaną one przekazane na darowizny dla organizacji pożytku publicznego lub licytowane w gronie pracowników lub też wykorzystane do innych celów dla dobra przedsiębiorstwa. Ofertę otrzymania innych świadczeń należy zgłosić przełożonemu i udokumentować. Ustępstwa od tej regulacji mogą w wyjątkowych przypadkach zostać zaakceptowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Przyjmowanie pieniędzy w gotówce czy w postaci przelewów na konta bankowe lub rachunki kart kredytowych jest bezwarunkowo zabronione.

Prywatne podróże, połączone z podróżami służbowymi lub podróże służbowe nie mogą się odbywać na koszt partnera handlowego lub osób trzecich. Takowe koszty podróży należy bez wyjątku rozliczyć odpowiednio według obowiązujących regulacji kosztów podróży.

3.2 Posiłki służbowe i zaproszenia

Posiłki służbowe, które pod względem okazji, rodzaju, częstotliwości i zakresu nie odbiegają od ogólnie przyjętych spotkań biznesowych, tzn. służą uzasadnionym celom służbowym, są dopuszczalne, jeżeli zaproszenie nastąpiło dobrowolnie i w ramach stosownej zwyczajnej współpracy. Przy tym należy uniknąć wywołania jakiegokolwiek wrażenia próby wpłynięcia na decyzje dotyczące interesów. Od wszystkich pracowników oczekujemy wymaganego w takich sytuacjach wyczucia.

Zaproszenia od partnerów lub usługodawców na inne imprezy (np. sportowe, kulturalne, targi, wydarzenia informujące o produktach, seminaria, szkolenia itd.) są dopuszczalne tylko wtedy, kiedy ze względu na swój charakter i zasięg są stosowne i według obiektywnej oceny uznawane za dopuszczalne przy współpracy. Wymagają one jednak każdorazowej wcześniejszej zgody przełożonego. Z zasady koszty podróży i pobytu w takich przypadkach ma pokrywać CEWE.

Członkowie Zarządu mogą przyjmować lub rozdawać zaproszenia na imprezy oraz stosowne poczęstunki, jeżeli ich organizacja ma powód służbowy i służy interesom Grupy CEWE.

4. Świadczenia na rzecz partnera w interesach

Partnerom biznesowym nie wolno przyznawać żadnych finansowych lub innych korzyści, które mogłyby wpłynąć na ocenę biznesową osoby obdarowanej lub mogły prowadzić do konfliktu interesów.

4.1 Prezenty lub inne świadczenia na rzecz osób trzecich

Pozostałe (w szczególności finansowe) świadczenia na rzecz partnerów biznesowych z zasady nie mogą być zapewniane, ani obiecywane. Prezenty mogą być wręczane w zwyczajowym kontekście stosunków biznesowych w stosownym wymiarze materialnym. Osoba obdarowana nie może zinterpretować ich jako korzyść, która miała by wpłynąć na jej decyzje dotyczące interesów. Prezenty nie mogą przekroczyć wartości 50,- Euro na rok dla jednej osoby. Odstępstwa od tej reguły muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez kierownictwo firmy i zgłoszone Pełnomocnikowi ds. Compliance.

4.2 Poczęstunki

Posiłki służbowe, które pod względem okazji, rodzaju, częstotliwości i zakresu nie odbiegają od ogólnie przyjętych spotkań biznesowych, tzn. służą uzasadnionym celom służbowym, są dopuszczalne. Szczegóły w tym zakresie regulują przepisy dotyczące diet.

4.3 Postępowanie wobec władz i przedstawicieli urzędów

Osoby piastujące polityczne urzędy oraz przedstawiciele władz lub instytucji publicznych (osoby piastujące urzędy) są zobowiązane do działania w interesie publicznym. Dlatego dopuszczalne są tylko stosowne związane z okazją prezenty, zgodne z przyjętymi społecznymi zasadami uprzejmości, które nie naruszają respektu przed urzędem lub polityczną funkcją (np. bukiet kwiatów lub butelka wina na urodziny, jubileusz w pracy, z okazji zakończenia kariery zawodowej).

5. Dary/Sponsoring

Grupa CEWE uczestniczy w życiu społecznym i towarzyskim poprzez przekazywanie darowizn na cele użyteczności publicznej, socjalne, kulturalne, sportowe i naukowe w zakresie stosownym w świecie interesów. Nie przekazuje darowizn w sposób bezpośredni ani pośredni na rzecz partii politycznych lub powiązanych z nimi fundacji.

6. Zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcji

CEWE sprzeciwia się wszystkim formom korupcji i związanymi z nią przestępstwom. Nasze przedsiębiorstwo zdecydowanie odrzuca i nie toleruje korupcji.

Pod pojęciem korupcji rozumiemy w języku potocznym nadużycie powierzonej władzy na rzecz osobistego interesu. Według prawa karnego jest to przestępstwo polegające na przekupstwie, byciu osobą przekupną, przyjęciu korzyści i udzielenia korzyści (§§ 331-335 Kodeksu Karnego Republiki Federalnej Niemiec). Przekupstwo i korupcja w relacjach biznesowych są przestępstwami podlegającymi karze grzywny lub karze pozbawienia wolności (§§ 299, 300 Kodeksu Karnego Republiki Federalnej Niemiec).

CEWE walczy z korupcją w sposób prewencyjny, za pośrednictwem odpowiednich środków organizacyjnych i regulacji personalnych. Ponadto firma robi wszystko co w jej mocy, aby demaskować korupcję oraz związane z nią przestępstwa oraz ścigać ją, bez względu na poważanie danej osoby.

Pracownicy, którym zaproponowano łapówkę, powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu i/lub Pełnomocnikowi ds. Compliance.

Pracownicy, którzy podejrzewają zjawisko korupcji albo inne przestępstwo, lub też poważne nieprawidłowości, powinni zgłosić swoje podejrzenia. Osobami kontaktowymi w tych sprawach są oprócz bezpośredniego przełożonego Pełnomocnik ds. Compliance. Tożsamość osoby, która zgłosiła nieprawidłowości, nie zostanie przy tym ujawniona, jeżeli sobie tego nie życzy.

7. Wystąpienia publiczne

Zaangażowanie w instytucjach publicznych lub charytatywnych, w stowarzyszeniach lub w organach samorządowych, jak również piastowanie urzędów honorowych są zasadniczo popierane przez firmę, o ile takie zaangażowanie lub funkcja honorowa nie przeszkadza w spełnianiu obowiązków zawartych w umowie o pracę i da się połączyć z pracą na danym stanowisku. Przyjęcie takich zobowiązań musi zostać uzgodnione z przełożonym lub z Działem Personalnym.

Publiczne zajęcie stanowiska kadry kierowniczej w sprawach ważnych dla przedsiębiorstwa w wywiadach, wykładach lub publikacjach musi odpowiadać interesom i celom firmy odnośnie czasu, oprawy i treści. Dlatego też zawsze należy je ustalić z zarządem firmy, a w przypadku kontaktu z mediami, dodatkowo z osobą odpowiedzialną za komunikację korporacyjną.

8. Ochrona firmowego mienia i danych firmy, obowiązek zachowania poufności

Każdy pracownik CEWE jest zobowiązany postępować odpowiedzialnie z mieniem firmy i chronić je przed utratą, uszkodzeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Ponadto oprócz przekazanych do dyspozycji przedmiotów jak komputery, maszyny itd., obejmuje to również wartości niematerialne jak ważne dane, tajemnice handlowe, patenty i znaki firmowe.

Bez wyraźnej zgody przełożonego nie można wykorzystywać urządzeń ani przedmiotów firmy do celów prywatnych lub zabierać je z terenu firmy. Szczegóły odnośnie laptopów, telefonów itd. regulują odrębne ustalenia zakładowe.

Pracownicy muszą zachować w absolutnej tajemnicy wszelkie tajemnice firmowe i biznesowe zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego wygaśnięciu.

9. Zasady dla wtajemniczonych

Dopóki osoby posiadają poufne informacje dotyczące spółki CEWE Holding AG, nie mogą one handlować notowanymi na giełdzie papierami wartościowymi spółki. Informacje poufne to wszystkie informacje nie podawane do wiadomości publicznej, a mogące wpłynąć na decyzję inwestora o kupnie, sprzedaży lub posiadaniu papierów wartościowych (§§ 13, 14 Kodeksu Handlowego Republiki Federalnej Niemiec).

CEWE Holding AG prowadzi katalog osób mających dostęp do informacji poufnych, w którym wymienione są wszystkie osoby posiadające potencjalną wiedzę na ten temat.

Informacje poufne nie mogą być bez pozwolenia przekazywane osobom spoza Grupy CEWE (np. dziennikarzom, analitykom finansowym, klientom, doradcom, członkom rodziny lub przyjaciołom). Należy zawsze upewnić się, że wiedza osób mających dostęp do informacji poufnych jest w taki sposób przechowywana lub zabezpieczona, aby osoby nieupoważnione nie mogły do niej uzyskać dostępu.

10. Postępowanie według Kodeksu Postępowania

10.1 Przestrzeganie Kodeksu Postępowania i konsekwencje naruszeń

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu Postępowania podczas codziennej pracy.

Kadra kierownicza ma szczególny obowiązek dawania dobrego przykładu w przestrzeganiu Kodeksu Postępowania oraz dawania przykładu uczciwości i lojalności poprzez własne postępowanie. W szczególności powinni oni zadbać o to, by niniejszy Kodeks Postępowania był przestrzegany i realizowany na co dzień.

Każdy, kto narusza niniejszy Kodeks Postępowania, musi liczyć się z sankcjami wynikającymi z prawa pracy włącznie ze zwolnieniem. Jeśli firma zostanie poszkodowana w wyniku naruszeń, będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych/reklamowych wobec osoby/osób odpowiedzialnych w zakresie dozwolonym przez prawo. Podejrzenia popełnienie przestępstwa będą zgłaszane.

10.2 Osoby kontaktowe w razie pytań odnośnie Kodeksu Postępowania

W razie pytań dotyczących Kodeksu Postępowania lub wątpliwości co do właściwego postępowania należy podjąć rozmowę ze swym przełożonym lub przełożonym będącym bezpośrednio wyżej od niego w hierarchii. Gdyby to nie było możliwe lub nie życzono by sobie takiej rozmowy, do dyspozycji są pracownicy Działu Personalnego i Pełnomocnik ds. Compliance.

Postanowienia końcowe

Jeżeli w umowie o pracę lub w specjalnych wytycznych dla poszczególnych osób znajdują się bardziej szczegółowe regulacje, to zachowują one swoją ważność. Postanowienia poszczególnych umów o pracę nadal obowiązują. Należy przestrzegać odpowiednich regulacji zakładowych.

Niniejszy kodeks postępowania jest dalej rozwijany i w razie potrzeby ulepszany na podstawie doświadczeń. Jest on poddawany bieżącemu przeglądowi i w odpowiednim czasie zmieniany.