Status zamówienia
Info
Obsługa Klienta
+48 774063180

Kodeks Postępowania Grupy CEWE

Preambuła

Niniejszy Kodeks Postępowania stanowi zobowiązującą wytyczną dla wszystkich pracownic i pracowników przedsiębiorstwa jak i wszystkich spółek-córek. Jeżeli prawa obowiązujące w poszczególnych krajach narzucają zagranicznym spółkom ostrzejsze przepisy, to mają one zastosowanie.

Kodeks Postępowania bazuje na naszych wartościach etycznych i wynikających z nich podstawach interesów, które są podyktowane integralnością i lojalnością. Jako uczciwi przedsiębiorcy czujemy się zobowiązani do zachowywania najwyższych standardów etyki. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność wobec naszych klientów. Nasi klienci jak i partnerzy mogą nam ufać. Ma to odniesienie w szczególności do ciągłego przestrzegania przez nas prawa i przepisów, uczciwej konkurencji oraz bycia partnerem godnym zaufania. Jesteśmy przekonani, że tylko w taki sposób można zapewnić konkurencyjność, a dzięki temu zatrudnienie i sukces gospodarczy.

Kodeks Postępowania nie może i nie zmierza do tego by regulować wszystkie kwestie. Zawiera on podstawy i standardy minimalne, które obowiązują w tym samym stopniu wszystkich pracowników i przez wszystkich muszą być realizowane. Ponadto chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy z nami współpracują do przyswojenia sobie tych podstaw.

Kodeks Postępowania służy do realizowania naszych zasad postępowania:

 • Nieskazitelność i prawidłowe postępowanie kierują naszymi działaniami.
 • Nasze postępowanie jest determinowane zapewnieniem i rozwojem pozycji Grupy CEWE jako europejskiego lidera w świadczeniu usług fotograficznych.
 • Nasze stosunki handlowe są rzeczowe i wolne od nieuczciwych metod.
 • Unikamy konfliktów pomiędzy interesami Grupy CEWE a interesami prywatnymi.
 • Informacje biznesowe i tajemnice firmowe traktujemy poufnie.
 • Nie tolerujemy nadużycia własnej pozycji do czerpania korzyści osobistych, bądź na korzyść osób trzecich albo na niekorzyść Grupy CEWE.

1. Zasady postępowania z pracownikami, klientami i partnerami w interesach

CEWE oczekuje, że wszyscy pracownicy, klienci i partnerzy będą uczciwie traktowani oraz że ich prawa jak i sfera prywatna będą respektowane. Zróżnicowane traktowanie ze względu na płeć, rasę, upośledzenie, pochodzenie, religię, wiek lub identyfikację seksualną nie może mieć miejsca.

Przedsiębiorstwo nie toleruje napastowania seksualnego. Tak samo nie tolerujemy tak zwanego mobbingu. Oznakami tego są oczernianie pracownika lub jego rodziny, rozpowszechnianie plotek, groźby, poniżanie, zwymyślanie, szykany, godzące w honor lub niegodne traktowanie poprzez przełożonych lub kolegów, jak i celowe nie wyjawianie informacji niezbędnych do wykonywania pracy. Osoby którym coś takiego się przytrafiło, mają prawo do tego by zostać wysłuchanym i potraktowanym z powagą przez osoby kontaktowe takie jak przełożony lub Dział Personalny.

2. Unikanie konfliktów interesów

2.1 Zasady

Należy wyraźnie rozdzielić interesy prywatne od firmowych. Znajomości lub kontakty nawiązane zawodowo nie mogą być wykorzystywane w celu uzyskania własnej lub czyjejś korzyści, ani prowadzić do strat ponoszonych przez przedsiębiorstwo. W razie możliwości lub groźby zajścia konfliktu interesów, pracownicy powinni w wątpliwych sytuacjach zwracać się do swych przełożonych. Powinni pytać o pomoc i poradę przełożonego, pracownika Działu Personalnego lub Pełnomocnika ds. Compliance. Każdy pracownik może również zwrócić się do Rzecznika Praw.

Aby uniknąć konfliktu interesów pomiędzy sferą zakładową i prywatną, pracownicy przedsiębiorstwa powinni z zasady unikać zlecania partnerom Grupy CEWE prywatnych spraw. Jeżeli miałoby okazać się po fakcie, że partnerowi Grupy CEWE zlecono zadanie w celach prywatnych, należy niezwłocznie donieść o tym Pełnomocnikowi ds. Compliance.

2.2 Konflikt interesów spowodowany dodatkową działalnością i pracą

Pracownicy CEWE są zobowiązani do uzyskania pozwolenia od Działu Personalnego/Zarządu na prowadzenie jakiejkolwiek dodatkowej działalności i pracy. CEWE nie wyda lub odwoła zgodę na prowadzenie dodatkowej działalności, jeżeli zaistnieją przesłanki, że z powodu dodatkowej działalności spełnianie obowiązków zawartych w umowie o pracę jest ograniczone i/lub naruszone zostały zobowiązania ustawowe lub wynikające z prawa pracy. W celu wyeliminowania konfliktów interesów z zasady nie zezwala się prowadzenia dodatkowej działalności dla konkurenta lub innego partnera handlowego.

2.3 Konflikt interesów spowodowany udziałami

Istotne udziały w innych przedsiębiorstwach w bezpośrednim otoczeniu handlowym (zalicza się tutaj przede wszystkim konkurencję, klientów i dostawców) dozwolony jest wyłącznie na podstawie specjalnej pisemnej zgody Zarządu CEWE. Istotny finansowy udział członków bliskiej rodziny w firmie konkurencyjnej, w firmie będącej klientem bądź dostawcą należy zgłosić.

3. Postępowanie z otrzymanymi świadczeniami

Producenci i dostawcy powinni być wybierani na podstawie wolnej konkurencji i z uwzględnieniem kryteriów ceny, jakości, oraz przydatności ich świadczenia. Dotyczy to w równym stopniu różnych partnerów handlowych i usługodawców. Zabronione jest pracownikom Grupy CEWE przyjmowanie i domaganie się jakichkolwiek finansowych korzyści i obietnic od osób i firm z którymi Grupa CeWe utrzymuje stosunki handlowe lub ma zamiar takie stosunki utrzymywać.

3.1 Prezenty lub inne świadczenia

Do innych świadczeń należą m.in. bodźce finansowe, nieodpłatne i tańsze otrzymanie przedmiotów do użytku, rabaty, zaproszenia na wyjazdy wakacyjne czy darmowe bilety wstępu na szczególne wydarzenia. Z zasady należy odmawiać przyjmowania prezentów i innych świadczeń od osób trzecich. Jeżeli ze względów uprzejmościowych odmowa nie jest możliwa, prezenty te należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, Działowi Personalnemu lub Pełnomocnikowi ds. Compliance. Zostaną one przekazane na darowizny dla organizacji pożytku publicznego lub licytowane w gronie pracowników lub też wykorzystane do innych celów dla dobra przedsiębiorstwa. Ofertę otrzymania innych świadczeń należy zgłosić przełożonemu i udokumentować. Ustępstwa od tej regulacji mogą w wyjątkowych przypadkach zostać zaakceptowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Przyjmowanie pieniędzy w gotówce czy w postaci przelewów na konta bankowe lub rachunki kart kredytowych jest bezwarunkowo zabronione.

Prywatne podróże, połączone z podróżami służbowymi lub podróże służbowe nie mogą się odbywać na koszt partnera handlowego lub osób trzecich. Takowe koszty podróży należy bez wyjątku rozliczyć odpowiednio według obowiązujących regulacji kosztów podróży.

3.2 Posiłki służbowe i zaproszenia

Posiłki służbowe, które pod względem okazji, rodzaju, częstotliwości i zakresu nie odbiegają od ogólnie przyjętych spotkań biznesowych, tzn. służą uzasadnionym celom służbowym, są dopuszczalne, jeżeli zaproszenie nastąpiło dobrowolnie i w ramach stosownej zwyczajnej współpracy. Przy tym należy uniknąć wywołania jakiegokolwiek wrażenia próby wpłynięcia na decyzje dotyczące interesów. Od wszystkich pracowników oczekujemy wymaganego w takich sytuacjach wyczucia.

Zaproszenia od partnerów lub usługodawców na inne imprezy (np. sportowe, kulturalne, targi, wydarzenia informujące o produktach, seminaria, szkolenia itd.) są dopuszczalne tylko wtedy, kiedy ze względu na swój charakter i zasięg są stosowne i według obiektywnej oceny uznawane za dopuszczalne przy współpracy. Wymagają one jednak każdorazowej wcześniejszej zgody przełożonego. Z zasady koszty podróży i pobytu w takich przypadkach ma pokrywać CeWe.

Członkowie Zarządu mogą przyjmować lub rozdawać zaproszenia na imprezy oraz stosowne poczęstunki, jeżeli ich organizacja ma powód służbowy i służy interesom Grupy CEWE.

4. Świadczenia na rzecz partnera w interesach

Generalnie nie można gwarantować partnerom żadnych finansowych lub innych korzyści, które mogłyby wpłynąć na świadomość handlową osoby obdarowanej lub prowadziłyby do konfliktu interesów.

4.1 Prezenty lub inne świadczenia na rzecz osób trzecich

Pozostałe (w szczególności finansowe) świadczenia na rzecz partnerów z zasady nie mogą być zapewniane, ani obiecywane. Można robić prezenty w zwyczajowym kontekście stosunków biznesowych w stosownym wymiarze materialnym. Osoba obdarowana nie może zinterpretować ich jako korzyść, która miała by wpłynąć na jej decyzje dotyczące interesów. Prezenty nie mogą przekroczyć wartości 50,- Euro na rok dla jednej osoby. Odstępstwa od tej reguły muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez kierownictwo Firmy i zgłoszone Pełnomocnikowi ds. Compliance.

4.2 Poczęstunki

Posiłki służbowe, które pod względem okazji, rodzaju, częstotliwości i zakresu nie odbiegają od ogólnie przyjętych spotkań biznesowych, tzn. służą uzasadnionym celom służbowym, są dopuszczalne. Szczegóły w tym zakresie regulują przepisy dotyczące diet.

4.3 Postępowanie wobec władz i przedstawicieli urzędów

Osoby piastujące polityczne urzędy oraz przedstawiciele władz lub instytucji publicznych (osoby piastujące urzędy) działają dla dobra ogólnego. Dlatego dopuszczalne są tylko stosowne związane z okazją prezenty, zgodne z przyjętymi społecznymi zasadami uprzejmości, które nie naruszają respektu przed urzędem lub polityczną funkcją (np. bukiet kwiatów lub butelka wina na urodziny, jubileusz w pracy, z okazji zakończenia kariery zawodowej).

5. Dary/Sponsoring

Grupa CEWE bierze udział w społecznym i towarzyskim życiu za pośrednictwem darowizn na cele użyteczności publicznej, socjalne, kulturalne, sportowe i naukowe w zakresie stosownym w świecie interesów. Nie przekazuje darowizn w sposób bezpośredni ani pośredni na rzecz partii politycznych lub bliskich im fundacji.

6. Zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcji

CEWE sprzeciwia się wszystkim formom korupcji i związanymi z nią przestępstwom. Nasze przedsiębiorstwo zdecydowanie odrzuca i nie toleruje korupcji.

Pod pojęciem korupcji rozumiemy w języku potocznym nadużycie powierzonej władzy na rzecz osobistego interesu. Według prawa karnego jest to przestępstwo polegające na przekupstwie, byciu osobom przekupną, uzyskaniu korzyści, zagwarantowaniu korzyści. (§§ 331-335 Kodeksu Karnego Republiki Federalnej Niemiec). Również w obiegu związanym z prowadzeniem interesów przekupstwo i bycie podatnym na łapówki są czynnościami karalnymi, za które grożą kary pieniężne lub pozbawienia wolności do lat trzech, a w cięższych przypadkach nawet do lat pięciu (§§ 299, 300 Kodeksu Karnego Republiki Federalnej Niemiec).

CEWE walczy z korupcją w sposób prewencyjny, za pośrednictwem odpowiednich środków organizacyjnych i regulacji personalnych. Poza tym przedsiębiorstwo robi wszystko, aby demaskować korupcję oraz związane z nią przestępstwa i śledzić ją, bez względu na poważanie danej osoby.

Pracownicy, którym zaproponowano łapówkę, powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu i/lub Pełnomocnikowi ds. Compliance.

Pracownicy, którzy podejrzewają zjawisko korupcji albo inne przestępstwo, lub też poważne nieprawidłowości, powinni zgłosić swoje podejrzenia. Osobami kontaktowymi w tych sprawach są oprócz bezpośredniego przełożonego Pełnomocnik ds. Compliance i powołany przez przedsiębiorstwo rzecznik do walki z korupcją. Wysłuchuje on wskazówek dotyczących możliwego stanu rzeczy odnośnie zjawiska korupcji, z którymi obchodzi się ściśle tajnie ze względu na swój prawniczy obowiązek zachowania dyskrecji. Przekaże on dany stan rzeczy Pełnomocnikowi ds. Compliance tylko w wypadku, gdy osoba która zgłosiła wskazówkę wyrazi na to specjalną zgodę. Tożsamość osoby która przekazała wskazówkę nie zostanie przy tym ujawniona, jeżeli osoba ta sobie tego nie życzy.

7. Wystąpienia publiczne

Zaangażowanie w instytucjach publicznych lub instytucjach dobra ogólnego, w zrzeszeniach lub w funkcje na szczeblu komunalnym lub ponadregionalnym, jak i piastowanie urzędów honorowych są zasadniczo popierane przez przedsiębiorstwo, o ile takie zaangażowanie lub urząd honorowy nie przeszkadzają w spełnianiu obowiązków zawartych w umowie o pracę i dają się połączyć z pracą na danym stanowisku przedsiębiorstwa. Przejęcie owych angażów musi zostać uzgodnione z przełożonym lub z Działem Personalnym.

Publiczne zajęcie stanowiska kadry kierowniczej w sprawach ważnych dla przedsiębiorstwa w wywiadach, wykładach lub publikacjach musi odpowiadać interesom i celom przedsiębiorstwa odnośnie czasu, oprawy i treści. Dlatego zawsze należy je ustalić z kierownictwem przedsiębiorstwa, a w przypadku kontaktu z mediami, dodatkowo z osobą odpowiedzialną za komunikację przedsiębiorstwa.

8. Ochrona firmowego mienia i danych, zasada poufności

Każdy pracownik CEWE jest zobowiązany postępować odpowiedzialnie z mieniem firmy i chronić je przed utratą, uszkodzeniem lub nadużyciem. Zaliczają się do niego oprócz przekazanych do dyspozycji przedmiotów jak komputery, maszyny itd., szczególnie także wartości niematerialne jak ważne dane, tajemnice firmowe, patenty i znaki firmowe.

Bez wyraźnej zgody przełożonego nie można wykorzystywać urządzeń ani przedmiotów przedsiębiorstwa do celów prywatnych lub oddalać je od przestrzennej strefy przedsiębiorstwa. Szczegóły odnośnie laptopów, telefonów itd. regulują odrębne ustalenia zakładowe.

Pracownicy muszą zachować w absolutnej tajemnicy wszelkie tajemnice zakładowe i firmowe zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego wygaśnięciu.

9. Zasady dla wtajemniczonych

Dopóki osoby posiadają poufne informacje dotyczące spółki CEWE Holding AG, nie mogą one handlować notowanymi na giełdzie papierami wartościowymi przedsiębiorstwa. Informacje poufne to wszystkie informacje nie podawane do wiadomości publicznej, a mogące wpłynąć na decyzję inwestora o kupnie, sprzedaży lub posiadaniu papierów wartościowych (§§ 13, 14 Kodeksu Handlowego Republiki Federalnej Niemiec).

CEWE Holding AG prowadzi listę osób wtajemniczonych, na której figurują wszystkie osoby które potencjalnie mogą posiadać informacje dla wtajemniczonych.

Informacje dla wtajemniczonych nie mogą być postronnie przekazywane osobom spoza Grupy CEWE (np. dziennikarzom, analitykom finansowym, klientom, doradcom, członkom rodziny lub przyjaciołom). Należy zawsze upewnić się, że wiedza wtajemniczonych jest w taki sposób przechowywana lub zabezpieczona, aby osoby nieupoważnione nie mogły do niej uzyskać dostępu.

 1. Postępowanie według Kodeksu Postępowania 10.1 Przestrzeganie Kodeksu Postępowania i konsekwencje nieprzestrzegania Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł tego Kodeksu postępowania podczas codziennej pracy.

Kadra kierownicza ma szczególny obowiązek dawania przykładu przy przestrzeganiu zasad, a swoim własnym postępowaniem bycia wzorem nieskazitelnego i lojalnego postępowania. Przede wszystkim powinna zadbać o to, by niniejszy Kodeks Postępowania był realizowany na co dzień i żywo przestrzegany.

Ten kto nie przestrzega tego Kodeksu, musi liczyć się z sankcjami wynikającymi z Prawa Pracy włącznie ze zwolnieniem bez szczególnego względu na poważanie osoby. Jeżeli przedsiębiorstwo ucierpi z powodu naruszenia Kodeksu to uruchomi ono prawne możliwości roszczeń o odszkodowanie/regres przeciwko osobie lub osobom odpowiedzialnym. Przy podejrzeniu o popełnienie przestępstwa z zasady nastąpi pozew.

10.2 Osoby kontaktowe w razie pytań odnośnie Kodeksu Postępowania

W razie pytań dotyczących Kodeksu Postępowania lub wątpliwości co do właściwego postępowania należy podjąć rozmowę ze swym przełożonym lub przełożonym będącym bezpośrednio wyżej od niego w hierarchii. Gdyby to nie było możliwe lub nie życzono by sobie takiej rozmowy, do dyspozycji są pracownicy Działu Personalnego i Pełnomocnik ds. Compliance. Ponadto każdy pracownik może bez ponoszenia kosztów zwrócić się do naszego Rzecznika Praw.

Postanowienia końcowe

Jeżeli w umowie o pracę lub w specjalnych wytycznych dla poszczególnych osób znajdują się bardziej szczegółowe regulacje, to zachowują one swoją ważność. Postanowienia poszczególnych umów o pracę nadal obowiązują. Stosownych regulacji zakładowe należy przestrzegać.

Niniejszy Kodeks Postępowania należy rozbudowywać na podstawie doświadczeń i w razie potrzeby ulepszać. Należy go więc na bieżąco sprawdzać i w odpowiednim czasie go dopracowywać.

 • Kodeks Postępowania służy do realizowania naszych zasad postępowania:
 • Nieskazitelność i prawidłowe postępowanie kierują naszymi działaniami.
 • Nasze postępowanie jest determinowane zapewnieniem i rozwojem pozycji Grupy CEWE jako europejskiego lidera w świadczeniu usług fotograficznych.
 • Nasze stosunki handlowe są rzeczowe i wolne od nieuczciwych metod.
 • Unikamy konfliktów pomiędzy interesami Grupy CEWE a interesami prywatnymi.
 • Informacje biznesowe i tajemnice firmowe traktujemy poufnie.
 • Nie tolerujemy nadużycia własnej pozycji do czerpania korzyści osobistych, bądź na korzyść osób trzecich albo na niekorzyść Grupy CEWE.

Zasady i podstawowe wartości. Misja Grupy CEWE

Preambuła

CEWE prowadzi swoje interesy tradycyjnie zgodnie z prawem narodowym i międzynarodowym oraz ogólnie respektowanymi zasadami etyki. Tymi motywami przewodnimi chcemy odzwierciedlać naszą kulturę przedsiębiorstwa, która bazuje na integracji, zaufaniu i odpowiedzialności.

Jak siebie postrzegamy

CEWE jest przodującym usługodawcą w branży foto oraz liderem pod względem technologii przemysłowego wywoływania zdjęć w Europie. Naszym celem jest utrzymywanie pozycji lidera i dalszy rozwój. Chcemy to osiągnąć wyłącznie dzięki wydajności, uczciwości i czystym interesom. Bazę naszych poczynań stanowią ukierunkowanie względem klienta, jakość naszych produktów, najwyższy potencjał innowacji i dobra opinia naszej grupy przedsiębiorczej. Nasza reputacja jest istotną bazą skutecznej konkurencji.

Jako przedsiębiorstwo CEWE postępuje teraz i w przyszłości odpowiedzialnie, mądrze strategicznie i w pełni świadomie kosztów. Konkuruje wykwalifikowanymi kadrami oraz wartościowymi produktami. Częścią tego jest konsekwentne kształcenie naszych pracowników, na których ciąży odpowiedzialność również w prywatnym życiu.

Każdy pracownik wnosi do niej swój fundamentalny wkład. Czujemy się zobowiązani wobec sprawiedliwego świata pracy; nasi pracownicy są dla nas najważniejszym kapitałem.

Duch przedsiębiorstwa i rozumne zarządzanie Nasza kultura przedsiębiorstwa opiera się na partnerstwie i szacunku wobec jednostki. Dobrze poinformowani i zmotywowani pracownicy, którzy identyfikują się z przedsiębiorstwem i jego podstawowymi wartościami gwarantują jakość, efektywność, zdolność do innowacji oraz rozwój. Nasze partnerskie postrzeganie zarządzania bazuje na obustronnym zaufaniu, respekcie wobec poszczególnych pracowników oraz zasadzie delegowania odpowiedzialności. Nasi pracownicy mają do dyspozycji możliwie jak najszersze pole działania i w ramach swojej odpowiedzialności mają swój udział zarówno w decydujących procesach jak i w gospodarczym sukcesie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa należące do naszej grupy prowadzone są przez Dyrektorów i osoby odpowiedzialne, które myślą i postępują przedsiębiorczo. Cieszą się oni szeroko pojętą niezależnością i spoczywa na nich duża odpowiedzialność. Co za tym idzie, oczekujemy od swoich pracowników identyfikacji z celami i lojalności wobec interesów całego przedsiębiorstwa.

Partnerzy i konkurencja Stosunek do naszych partnerów jest pełen zaufania i uczciwości oraz bazuje na szczerości i niezawodności. Jesteśmy partnerem, na którym można polegać, i oczekujemy, że we wszystkich aspektach interesów zachowuje się obowiązujące prawa i przepisy. Dlatego nie akceptujemy żadnego zachowania, które stawia pod znakiem zapytania, bądź zagraża naszej integralności.

Czujemy się zobowiązani do uczciwej konkurencji i stawiamy przy tym na innowacyjną jakość i wydajność. Ustalenia niezgodne z prawem, bądź fikcyjne oferty są przez nas odrzucane. Wynika z tego, że nie chcemy zdobywać zleceń poprzez udzielanie lub proponowanie niesłusznych korzyści.

Odpowiedzialność społeczna i socjalna Nasi akcjonariusze rozumieją własność również jako zobowiązanie wobec społeczeństwa. Postrzegają oni w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo jako prawomocne, dzięki temu, że wnosi ono wkład dla społeczeństwa. Nasza grupa i jej pracownicy przestrzegają praw i przepisów. Postępują oni na płaszczyźnie wewnętrznej i zewnętrznej zawsze świadomi odpowiedzialności i kierują się zasadami etyki. A są to w szczególności: szczerość, nieskazitelność, lojalność, uczciwość, tolerancja i otwartość. Czujemy się w szczególny sposób zobowiązani do ochrony naszych pracowników oraz środowiska naturalnego i realizujemy ją poprzez zrównoważony rozwój. Należą do tego odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa oraz przestrzeganie najwyższych etycznych reguł. Wyrażamy to również poprzez kategoryczne odrzucanie produktów wytworzonych z użyciem pracy dzieci.

Zobowiązanie Nasze zasady prowadzenia interesów podlegają stałemu procesowi krytycznej kontroli i dalszego rozwoju. Oczekujemy od wszystkich pracowników, by kierowali się tymi celami i podstawowymi wartościami i zawsze postępowali zgodnie z nimi. Przy tym przełożonym przypisuje się wyjątkową odpowiedzialność i szczególną funkcję stanowienia wzoru do naśladowania.